Obchodné podmienky

 
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Bohempia s.r.o., so sídlom Sokolovská 105/76, Praha 8 – Karlín, 186 00, identifikačné číslo: 03827879, zapísanej v obchodnom registri spisová značka C 238253 vedenej pri Mestskom súde v Prahe (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len  „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.bohempia.eu alebo www.bohempia.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  1.2.Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  1.3. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne dohodnutia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  1.4. Ustanovenia obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom alebo anglickom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
  1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  2.1.Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávky tovaru (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2.2.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných na prístup do jeho používateľského účtu.
  2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
  2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým so zreteľom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  3.1.Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená ve webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  3.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, avšak neobsahujú prípadné colné poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je nastavená správna adresa doručenia, vrátane cieľovej krajiny.
  3.4. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby  vzniknuté pri vkladaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
  3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
  3.7. Predávajúci neodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len  „elektronická adresa kupujúceho“).
  3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
  3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
  3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
  3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  4.1.Cenu tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  v hotovosti (alebo kartou) v prevádzkarni predávajúceho na adrese Sokolovská 105/76, Praha 8;
   v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: účet č. 2501291423/2010, vedený vo Fio banke pre objednávky v mene CZK, alebo účet č. 2101291432/2010, vedený vo Fio banke pre objednávky v mene EUR (ďalej len „účet predávajúceho“);
    bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay alebo PayPal;
    bezhotovostne platobnou kartou.
  4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
  4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  5.1.Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  pri dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
  pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
  5.2.Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dni od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
  5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
  5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.
  5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  5.8. Ak je kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá  s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
 6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  6.1.V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  6.2.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
  7.2.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu predovšetkým za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda neexistuje, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej,
  sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo stvárnenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare kvôli chybe zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  7.4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné so zreteľom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prevzal od kupujúceho reklamovaný tovar.
  7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  8.2.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  8.3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 9. DORUČOVANIE
  9.1.Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učineného kupujúcim, pričom je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.
  9.2.Za doručené sa považuje i oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
  9.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  10.1.Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, vtedy si strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  10.2.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  10.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Bohempia s.r.o. , Sokolovská 105/76, Praha 8, 18600, adresa elektronickej pošty info@bohempia.com , telefón +420 773475625.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Vzorový formulár nájdete tu.

Adresát: Bohempia s.r.o., Sokolovská 105/76, 186 00 Praha 8
Telefón: +420 773 475 559, E-mail: info@bohempia.com
Ja Vám týmto oznamujem, že odstupujem od našej zmluvy o kúpe tovaru ohľadne nasledujúceho tovaru.
Objednané dňa:
Doručené dňa:
Číslo objednávky/dokladu:
Meno spotrebiteľa:
Kontakt na spotrebiteľa:
Dátum:

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie